Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος καταγραφής τηλεφωνικών συνομιλιών

  1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

«Hemoglobe Hellas», με έδρα στην οδό Κολοκοτρώνη 7, Άνοιξη Αττικής, με ΑΦΜ 800504020.

  1. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα καταγραφής τηλεφωνικών συνομιλιών αποκλειστικά για τις τηλεφωνικές κλήσεις που αφορούν στη διασφάλιση ποιότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων μας.

Σκοπός της καταγραφής των τηλεφωνικών αυτών συνομιλιών είναι η διασφάλιση της ποιότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα την υποχρέωση που έχουμε βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των εν λόγω νομικών μας υποχρεώσεων (άρθρο 6 παρ. 1. γ ΓΚΠΔ).

  1. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με τη διασφάλιση της ποιότητας των ιατροτεχνολογικών μας προϊόντων. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά τον υπεύθυνο επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το πρόσωπο που αφορά η συνομιλία.

  1. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για πέντε (5) χρόνια, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό υπάρξει νόμιμος λόγος για την περαιτέρω διατήρηση του υλικού, θα το διατηρήσουμε για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.

  1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, στείλτε ένα email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Hemoglobe στη διεύθυνση dpo@hemoglobe15.com.

Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός 30 ημερών.

  1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ww.dpa.gr).